Paradoksal CO2-afgift på klimaneutral biogas hæmmer den grønne omstilling i industri- og transportsektorerne i Danmark

Når Folketinget snart beslutter lovgivningen fra aftalen om den grønne skattereform for industri- og erhvervsvirksomheder, er det vigtigt at fjerne et forældet opgørelsesprincip, så virksomheder ikke rammes af de nye CO2-afgifter, men sikres afgiftsrefusion for ustøttet biogas leveret via gasnettet, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Energy Supply.

På grund af et forældet dansk afgiftssystem er grøn biogas afgiftsbelagt, som om den er fossil naturgas, når biogassen bliver distribueret via gasnettet, mens den er fritaget, hvis der etableres en separat ny rørledning.

Dette står i skærende kontrast til at EU har etableret et kontrolleret system med oprindelsesgarantier, der netop skal sikre, at der kan leveres både fossil og grøn gas gennem det samme ledningsnet, og at gasserne kan adskilles ved forbrugerne. Det sikrer, at der ikke skal etableres nye rørledninger med biometan parallelt med ledningsnettet med for fossil naturgas.

Den manglende accept fra Skat af disse principper, der er indført i andre EU-lande, betyder, at danske virksomheder helt paradoksalt skal betale CO2-afgift af grøn biogas, selv når leverancen via gasnettet er dokumenteret og kontrolleret af det statsejede Energinet.

Forældet afgiftssystem skal fornys
Når ny ustøttet biogas på denne statskontrollerede måde kan bidrage til at vores industri -og transportvirksomheders produkter får reduceret deres klimaaftryk og samtidig bidrager med betydelige CO2-reduktioner i det danske klimaregnskab, er det paradoksalt, at Skat fastholder de forældede opgørelsesmetoder. Den situation bør der blive rettet op på, når Folketinget i de kommende måneder skal vedtage den lovgivning, der udmønter aftalen fra 2022 om den grønne skattereform for industrien.

Når industrien fra 2025 skal betale CO2-afgift, kommer det nemlig til at lægge en endnu kraftigere dæmper på danske virksomheders muligheder for at købe biogas leveret gennem gasnettet, når der pålægges CO2-afgift, mens virksomheder i andre EU-lande kan opnå afgiftsrefusion for biogas leveret fra Danmark gennem det samme gasnet

Dermed kommer afgiften til at bremse den grønne omstilling og hæmme konkurrenceevnen for danske grønne produkter fra især virksomheder, der enten har svært ved at elektrificere eller slet ikke kan undvære gas i deres processer. De udenlandske virksomheder, der allerede i dag kan få refunderet afgifter, når de køber den grønne danske biogas, kan nemlig betale en bedre pris for biogassen end de danske virksomheder, der får en større ekstraregning, når de skifter fra fossil gas til den grønne biogas.

Analyse er forsinket, mens problemet vokser
I forbindelse med forhandlingerne af aftalen om den grønne skattereform var var der et politisk ønske om at fritage virksomheder for CO2-afgift, når de køber CO2-neutral biogas fra gasnettet – hvis det kan administreres. Derfor blev det besluttet, at der skal gennemføres en analyse med det formål at ”udvikle en mere fleksibel og markedskonform model for både produktion og anvendelse af biogas, herunder at afsøge mulighederne for større anvendelse af oprindelsesgarantier i Danmark gennem afgiftsfritagelse af biogas og fordele ved at afgiftsfritage ikke støttet biogas.”

Analysen var aftalt til at blive leveret fra Skatteministeriet og Klimaministeriet før sommerferien i år, men er endnu ikke kommet. Det forventes dog, at den er lige på trapperne, da lovgivningen, der skal implementere den grønne afgiftsreform, snart skal godkendes.

Mens vi venter, bliver paradokset med CO2-afgiften større og større i takt med, at biogas nu er vokset til at svare til 40 procent af det danske gasforbrug fra gasnettet, og der samtidig leveres stigende mængder ustøttet biogas via gasnettet til transportsektoren i Danmark og især udlandet.

Den ustøttede biogas sælges aktuelt til transportsektoren, og her er de stigende CO2-afgifter et ekstra stort problem. Andre grønne brændstoffer som eksempelvis biodiesel er fritaget for CO2-afgift, og dermed bliver afgiftssystemet i stigende grad konkurrenceforvridende til fordel for biobrændstoffer, der giver mindre klimagevinster end biogassen.

Der findes en velafprøvet løsning
Samtidig står det klart, at der findes en velafprøvet løsning på problemet. Andre lande anvender oprindelsesgarantier for biogas som dokumentation for, at virksomheder kan få refunderet CO2-afgifter.

Det samme burde man gøre i Danmark, idet der med VE-direktivet er indført en EU-regulering, som sikrer, at der er tilstrækkelig dokumentation for biogassens oprindelse og bæredygtighed. Allerede i dag anvender Energistyrelsen oprindelsesgarantier udstedt af Energinet som dokumentation for danske virksomheders køb af biogas, så de slipper for at købe CO2-kvoter i EU’s kvotesystem. Tilsvarende vil Skat kunne bruge oprindelsesgarantierne som dokumentation for at give CO2-afgiftsrefusion.

Så vi venter bare på at ministerierne leverer den rapport, der muliggør, at vi kan få markedsvilkår, der gør, at ustøttet biogas kan konkurrere på lige fod med andre brændstoffer, og danske virksomheder ikke bliver straffet med øgede afgifter, når de træffer det grønne valg om at betale mere for fossilfrit brændstof.

Klummen blev bragt i Energy Supply den 24. november 2023.

Forfatter

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.