Biogasbranchen finder de 3.000 job, som treparten mister på landet

En udbygning af biogasproduktionen kan ifølge Biogas Danmark mere end opveje det forventede tab af 3000 jobs i landbruget ved at skabe nye jobs på biogasanlæg og i følgeerhverv.

Ifølge et notat fra Økonomiministeriet vil trepartsaftalens CO2-afgift på landbruget i 2035 koste op mod 3000 arbejdspladser for landbrug og følgeerhverv som slagterier og mejerier. Mens skovrejsning forventes at afbøde konsekvenserne med 1000 nye arbejdspladser, så kan en øget biogasproduktion mere end opveje jobtabet som følge af trepartsaftalen.

Det viser beregninger, som Biogas Danmark har foretaget på baggrund af en grundig analyse af beskæftigelsen i biogasbranchen med følgeerhverv foretaget af Damvad Analytics. Beregningerne viser, at beskæftigelsen i biogasbranchen med følgeerhverv vil øges fra aktuelt 3000 fuldtidsstillinger til 6000 personer inden 2035, hvis biogasproduktionen udbygges til at behandle hovedparten af husdyrgødningen og andre restprodukter fra landbruget.

– Der er tale om faste nye grønne job, der kan sikre udvikling af vores landdistrikter. Denne beskæftigelse kan blive endnu højere, hvis biogasanlæggene i fremtiden også udnytter deres biogene CO2 til udvikling af grønne Power-to-X brændstoffer og synergieffekten mellem biogas og pyrolyseteknologi, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Biogas Danmark er i øjeblikket i dialog med EUC-Nord om at lave et opkvalificeringsforløb med et større kursusudbud for biogasoperatører indenfor AMU-systemet. Det understreger blot, at der ifølge Henrik Høegh er gode perspektiver i opkvalificering og fastholdelse af arbejdskraften i landdistrikterne inden for nye grønne jobs.

Afgifter blokerer for støttefri grøn biogasproduktion

Udvikling af yderligere biogasproduktion kommer ikke af sig selv, men fordrer, at politikerne får justeret de nuværende markedsvilkår for klimaneutral ustøttet biogas. For eksempel er det en stopklods, at de kunder der ønsker at købe ustøttet biogas fra gasnettet, pålægges CO2 afgifter, som var det fossil naturgas.

De forbedrede markedsvilkår er nødvendige, hvis biogasproduktionen skal øges til gavn for såvel forsyningssikkerheden som den ønskede grønne omstilling af fødevareproduktionen i Danmark, der vil skabe nye grønne jobs i vores landdistrikter.

– I biogasbranchen er der aktuelt mange biogasprojekter, der blot venter på et markedstræk for at blive realiseret. Det kan ske ved at fjerne den dybt problematiske CO2-afgift på klimaneutral biogas, der leveres gennem gasnettet, samt at man realiserer den politiske aftale om, at varmesektoren ikke må anvende naturgas fra 2030, siger Henrik Høegh.

Biogas Danmarks foreslår politikerne:

  • At biogas fritages for CO2-afgift, når det leveres gennem gasnettet, så det ikke afgiftsbelægges som fossil naturgas.
  • At der indføres et såkaldt naturgasfortrængningskrav, som sikrer, at gashandlerne leverer en stigende andel ustøttet, afgiftsfri grøn biogas til varmekunderne, så man lever op til den politiske aftale om kun at anvende grøn gas fra 2030.

Fakta: Beskæftigelse på biogasanlæg og i følgeerhverv

Analysefirmaet Damvad Analytics har foretaget en detaljeret gennemgang af beskæftigelseseffekterne af biogasproduktionen i analysen ”Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg.” På biogasanlæggene er der bl.a. ansat medarbejdere til at planlægge og styre processerne i anlæggene, og til at stå for indkøb og leverancer af madaffald, restprodukter og husdyrgødning. Men biogasanlæggene giver også beskæftigelse hos mange virksomheder, der servicerer biogasanlæggene, fx smede, elektrikere og vognmænd.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk