Ny tarifmodel for gas rammer industrien, fjernvarmen, biogassen og den grønne omstilling

Evidas bebudede omlægning af tariffer gør det billigere at bruge store mængder fossil gas – og fordyrer en grøn omstilling i form af energibesparelser, varmepumper og biogas. Samtidig går Evida stik imod en ny EU-forordning om fritagelse af biogasproducenter for producenttariffer, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Energy Supply.

Det statslige gasdistributionsselskab Evida har foreslået en ny tarifmodel fra 1. januar 2025, som – såfremt den godkendes og indføres – kan få vidtgående og meget negative konsekvenser for den grønne omstilling i industrien og fjernvarmen. Konsekvenserne er kort og godt, at tarifferne giver incitament til at anvende øgede mængder fossil naturgas, mens det bliver mindre attraktivt at investere i energibesparelser og varmepumper samt anvende grøn biogas. Stik imod ambitionerne for denne grønne omstilling.

Den nye tarifmodel indebærer, at virksomheder og større villakunder, der aftager store mængder gas, belønnes med en lavere tarifbetaling. Det skyldes, at mens tarifomlægningerne gør det dyrere at være tilsluttet gasnettet, bliver det væsentligt billigere at forøge gasforbruget for dem, der er tilsluttet.

Samtidig svækkes incitamentet betydeligt for at anvende biogas, fordi der også indføres en ny og stor indfødningstarif i gasnettet for biogasproducenterne. Denne vil både bidrage til at gøre biogassen dyrere for slutbrugerne og reducere leverancerne af biogas til gasnettet.

Ud over at incitamentet til at anvende grøn biogas bliver svækket økonomisk i den nye tarifmodel, så stopper de negative elementer ikke her. Med en omlægning til kapacitetsbetaling rammes fjernvarmeproducenter og virksomheder, hvis gaskedler og gasmotorer skal være back-up, når de investerer i at udfase gas med energibesparelser og effektive varmepumper.

Mere fossil gas og mindre omstilling til varmepumper i industrien
De industri- og erhvervsvirksomheder, der har et stort konstant gasforbrug, får sænket deres tariffer med 75 procent. Dermed mister de incitament til energibesparelser og omstilling til varmepumper.

Dette forværres af, at de virksomheder, der har reduceret deres gasforbrug ved at investere i varmepumper – eller har planer om at gøre det – bliver til såkaldte spidslastkunder, der kun bruger gas ved spidsbelastning, eller når en varmepumpe er faldet ud af drift. Disse virksomheder får en markant stigning i omkostningerne til kapacitetsbetaling. Til gengæld sparer de ikke ret meget på den lavere volumenbetaling, når de reducerer gasforbruget

Villakunder med gas sparer markant
Samtidig indebærer den nye tarifmodel, at mange større villakunder sparer rigtig meget på tarifferne for at få leveret gas. Det fremgår af Forsyningstilsynets høring om Evidas tarifmodel, at eksempelvis kunder i Evidas sydlige område får halveret tarifferne. Det er på det sydlige Fyn, i den sydlige del af Jylland og på Sjælland (Evida Syd). Det betyder, at det bliver økonomisk mindre attraktivt at lave energibesparelser samt at omstille til fjernvarme og varmepumper i lige netop de områder, hvor det i forvejen er svært, da det er uden for de større byer.

Dermed er Evidas tariffer i direkte modstrid med anbefalingerne fra den nationale energikrisestab (Nekst), som anbefaler en række initiativer, der skal sikre udfasning af gasforbrug til opvarmning i private hjem, samt at private hjem anvender ustøttet biogas efter 2030.

Alvorlige konsekvenser for fjernvarme og back-up for el
Fjernvarmeværker med varmepumper eller biomassekedler er ligeledes spidslastkunder. Her ses det, at specielt i det store område Evida Nord fordobles tarifferne for en stor kunde, fordi de nu skal betale kapacitetsbetaling for, at gaskedlerne står standby til de kolde døgn, eller når en varmepumpe falder ud. Da volumenbetalingen samtidig falder, vil der være incitament til, at gaskedlerne får længere driftstid, da de bliver mere økonomiske, når prisen for el til varmepumperne er høj.

Kapacitetsbetalingen vil højst sandsynlig medføre, at en række gasfyrede kraftvarmeanlæg, der primært er standby for elnettet, vil blive lukket ned. Dermed svækkes energisystemets evne til at levere strøm, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.

Mindre attraktivt at levere grøn gas via gasnettet
Generelt finansieres de markant lavere volumentariffer med både kapacitetsbetalingen og nye indfødningstariffer, der pålægges biogasproducenterne. Indfødningstarifferne kommer til at dække cirka 25 procent af Evidas omkostninger i 2025 stigende til 50 procent fra 2035.

De nye indfødningstariffer vil gøre det markant mindre interessant for biogasproducenterne at levere biogas til det danske gasnet fra 1. januar 2025. Udsigten til nye tariffer bremser lige nu nye biogasinvesteringer eller drejer projekterne over mod at gøre biogassen flydende og køre den på lastbil til Tyskland, hvor der er stor efterspørgsel på biogas i transportsektoren. Eller at anvende biogassen til produktion af grøn metanol, der kan anvendes i skibe og fly. Begge løsninger indebærer høj risiko for, at både klimaeffekt og VE-andele for biogas eksporteres ud af Danmark, hvilket vil gøre det vanskeligere at nå 70-procentsmålet i 2030 og at opfylde de danske klimaforpligtelser og krav om VE-andele i energiforbruget.

I modstrid med EU’s målsætninger og ny forordning
Evidas nye tarifmodel vil være i strid med en ny EU-forordning, der forventes implementeret inden for de næste to år. Forordningen skal understøtte EU’s ambition om at øge produktionen af biogas med en tidobling til 35 milliarder kubikmeter i 2030. Af forordningen fremgår det, at biogasproducenter kan få fritagelse for eller få sænket indfødningstariffer med det formål at øge biogasproduktionen.

Der kan kun gøres en undtagelse for denne fritagelse for indfødningstariffer, hvis udbygningen af biogassen ikke er i fare. Eftersom de nye biogasudbud udelukker salg af oprindelsesgarantier, der normalt dækker 35 procent af produktionsomkostningerne, samtidig med at Evidas nye tarifmodel fordyrer indfødningen markant, har mange udviklere af biogasprojekter overvejelser om ikke at levere biogas via gasnettet. Derfor er det tvivlsomt, om tarifmodellen er i overensstemmelse med den nye EU-forordning.

Indfør grøn tarifmodel
På det politiske plan er det dybt problematisk, at Evidas tarifmodel behandles primo 2024 udenom det politiske system, når EU har vedtaget en ny forordning 15. december 2023, som fritager biogasproducenter for producentbetaling for at animere til en stor og hurtig udfasning af fossil naturgas. De danske politikere skal drøfte implementeringen af den nye forordning ultimo 2024.

Biogas Danmark anbefaler derfor, at Evidas tarifmodel tages af bordet eller udskydes, og at der kommer en politisk proces om en ny grøn tarifmodel. Målet bør være et politisk kommissorium, der skal udstikke rammerne for udformningen af en ny grøn tarifmodel, som understøtter både de europæiske og danske mål for forsyningssikkerhed og grøn omstilling – i stedet for en model, der giver incitament til det modsatte.

Klummen blev bragt i Energy Supply den 30. april 2024

Forfatter

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.