Metantab fra biogasanlæg skal bringes ned

Et metantab på 2 procent fra landbrugsbaserede biogasanlæg er overraskende højt og skal bringes ned hurtigst muligt. Trods metantabet bidrager biogasanlæggene fortsat med en markant drivhusgasreduktion svarende til 1,5 millioner tons CO2 i 2021 og stigende til cirka 3 millioner tons i 2030.

Biogas Danmark ser med stor alvor på resultaterne af en ny rapport fra Energistyrelsen, som påviser et metantab på 2 procent fra de danske landbrugsbaserede biogasanlæg.

– Et metantab på 2 procent er overraskende højt, og der er ingen diskussion om, at det skal bringes ned så hurtigt som muligt. Derfor bakker Biogas Danmark også op om de tiltag, som Energistyrelsen lægger op til, herunder en række klare krav til biogasanlæggene, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Forventede krav til biogasanlæggene

Energistyrelsen vil fremadrettet stille en række krav til biogasanlæggene for at få dem til at minimere metanudslippet. Biogas Danmark forventer, at det bliver specifikke teknologikrav om blandt andet gasopsamling på efterlagre, samt at målrettet egenkontrol kan fange lækager ved eksempelvis tryk/vakuumventiler.

– Eftersom klima-, energi- og forsyningsministeren har forudsat et metantab på 1 procent i sin klimafremskrivning, er det fuldt ud forventeligt, at der vil komme en regulering. Det bliver en udfordring for især de biogasproducenter, der ikke allerede lever op til kravene, men som branche er vi naturligvis klar til at løfte opgaven, siger Henrik Høegh.

Han konstaterer samtidig, at resultaterne af Energistyrelsens måleprogram har været en overraskelse for nogle biogasproducenter.

– Biogasproducenterne har altid haft fokus på at undgå metanudslip, fordi der ikke må slippe gas ud både af hensyn til sikkerhed, økonomi og klima. De har haft gasdetektorer og har anvendt nogle såkaldte ”sniffere”, som ifølge rapporten ikke finder alle typer lækager. Desuden har der ikke alle steder været nok opmærksomhed omkring opsamling af metan fra efterlagre med biomasse, forklarer Henrik Høegh.

Kommer hurtigt ned på 1 procent

Biogas Danmark vurderer, at Energistyrelsens krav vil føre til, at metantabet på biogasanlæggene hurtigt kommer ned på 1 procent, som branchen har sat som mål på området. De gennemførte målinger har allerede ført til en række tiltag, der er igangsat i branchen.

Både Energistyrelsens rapport og biogasbranchens eget måleprogram viser, at det er fuldt ud realistisk at få metantabet ned på 1 procent, da en række biogasanlæg allerede nu ligger væsentligt under 1 procent. Så det drejer sig om at få anlæg med en høj emission ned på det niveau.

– Biogasproducenterne har et stærkt økonomisk incitament til at minimere lækager, og derfor er vi overbeviste om, at branchen kommer i mål. Det skyldes, at den udledte metan jo ikke bliver solgt, men også at værdien af biogas i stigende grad knyttes til bæredygtighedscertificering, hvor metantab er et af parametrene, siger Henrik Høegh.

Betydelig klimaeffekt trods metantab

Trods metantabet leverer biogasproduktionen en betydelig klimaeffekt. Med et metantab på 2 procent spares klimaet i 2021 for drivhusgasser svarende til knap 1,5 millioner tons CO2. Det skyldes, at biogasanlæggene opsamler metanudledning fra husdyrgødning, som ellers ville være sluppet ud i atmosfæren, samt at biogassen fortrænger fossile brændstoffer og dermed reducerer CO2-udledningen i energisektor, industri og transport.

Figuren viser en følsomhedsanalyse for forskellige niveauer af metantab frem mod 2030. Når det aktuelle metantab på 2 procent indregnes, svarer drivhusgasreduktionen i 2030 til ca. 2,9 millioner tons CO2. Nedbringes udledningen til 1 procent, forøges reduktionen til 3,2 millioner tons. Udviklingen i biogasproduktionen følger Energistyrelsens prognose fra Klimastatus og -fremskrivning 2021.

Tabel 22 fra Energistyrelsens rapport viser de samlede resultater for metantabet.

Kontaktpersoner

Formand

Henrik Høegh

3012 3972

henrikhoegh52@gmail.com

Biogas Danmark
Axeltorv 3
DK-1609 København V

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.