Behov for mere biogas af hensyn til klima og beskæftigelse

Der er positive takter i regeringens klimaudspil, men der er behov for en hurtigere og kraftigere udbygning af biogasproduktionen. Samtidig vil hurtig handling give øget beskæftigelse i landområderne.

Det er meget positivt, at regeringen har fokus på en øget produktion af biogas i sit klimaudspil – herunder at det skal sikre en grøn omstilling af industrien, uden at det koster konkurrenceevne. Regeringens udspil er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at imødekomme markedets efterspørgsel, og med en udskydelse af tiltagene til 2024 og 2025 mister man muligheden for at bruge den grønne omstilling til at sætte gang i økonomi og beskæftigelse her og nu.

Sådan lyder udmeldingen fra Biogas Danmark efter regeringens klimaudspil i sidste uge.

Klimapartnerskaber efterlyser mere biogas

”Der er behov for nye initiativer for at imødekomme markedets og klimaets behov for mere biogas. Særligt den energiintensive industri peger på, at biogas er helt nødvendig, hvis de skal skifte væk fra kul. Men også den øvrige procesindustri efterspørger biogas. Det samme gør den tunge del af transportsektoren, som i øjeblikket kan se på, at konkurrenterne i vores nærmeste nabolande er i gang med en markant omstilling til biogas,” siger formand Henrik Høegh fra Biogas Danmark

Klimapartnerskaberne efterspørger samlet 50 petajoule biogas senest i 2030. Det er forventningen, at produktionen under den nu nedlukkede støtteordning kommer op på 28 – 30 petajoule fra 2022. Regeringens udspil kan forventes at give i størrelsesordenen 3 petajoule mere biogas. Derfor er der behov for nye initiativer for at imødekomme markedets og klimaets behov for mere biogas.

Skaber jobs i landdistrikterne

Klimarådet anbefaler i sin genåbningsplan fra 7. maj 2020, at der etableres udbudspuljer for biogas, der sikrer mindst 7 petajoule ekstra biogas inden 2025 af hensyn til klimaet. Dette vil have en positiv beskæftigelseseffekt og dermed bidrage til en grøn genstart af samfundet efter corona-krisen.

”Biogasproduktion er en arbejdsintensiv aktivitet, både i forbindelse med byggeriet af anlæggene og i den efterfølgende drift. Biogasanlæggene har medarbejdere, der forestår driften, og anlæggene indkøber serviceydelser hos lokale håndværkere til vedligeholdelse mv. Det foregår alt sammen ude i landdistrikterne, hvor der er et stort behov for at skabe beskæftigelse,” forklarer Henrik Høegh.

Behov for udbud i efteråret 2020

Syddansk Universitet har i en ny analyse for Energistyrelsen dokumenteret, at der er tilstrækkelige indenlandske ressourcer til at imødekomme efterspørgslen. Det samlede biogaspotentiale er tilstrækkeligt til at dække det nuværende naturgasforbrug.

Samtidig har den danske biogasindustri opbygget en unik kompetence i udvikling, etablering og drift af store effektive biogasprojekter baseret på husdyrgødning og bæredygtige restprodukter fra industri og husholdninger. En kompetence, der byder på et stort eksportpotentiale, men som kræver, at aktivitetsniveauet holdes intakt, så de danske biogaskompetencer kan videreudvikles.

Der bør derfor afsættes midler til første udbud i efteråret 2020, som kan bidrage til omstillingen af den energiintensive industri fra starten af 2023, lyder budskabet fra Henrik Høegh.