Debat: Plantebaseret fødevareproduktion får brug for biogasanlæg

Biogasanlæg recirkulerer næringsstoffer og udvinder energipotentialet i restprodukter. Det bliver der fortsat et stort behov for ved et skifte fra animalsk til plantebaseret fødevareproduktion, skriver Bruno Sander Nielsen og Frank Rosager i Altinget.

I den seneste tid er der kommet en lang række udspil, som anbefaler, at Danmark målrettet satser på en større produktion af plantebaserede fødevarer og en mindre animalsk produktion. Denne udvikling vil give biogasanlæggene en endnu mere central position i fødevareproduktionen.

I dag spiller biogasanlæggene en vigtig rolle ved at afgasse husdyrgødningen, hvilket mindsker udledningen af metan. Samtidig gør biogasanlæggene husdyrgødningen til et bedre gødningsprodukt med større kvælstofoptagelse i planterne, hvilket giver højere udbytter og mindre udvaskning til vandmiljøet. Endelig recirkulerer biogasanlæggene næringsstoffer fra madaffald og andre biprodukter.

I øjeblikket afgasser biogasanlæggene knap en fjerdedel af husdyrgødningen, og selv om der forventes en fordobling frem mod 2030, vil husdyrgødning stå for under halvdelen af den samlede biogasproduktion.

Vil biogasanlæggene blive overflødige, hvis husdyrproduktionen bliver markant reduceret til fordel for en øget plantebaseret fødevareproduktion? Nej, tværtimod. Biogasanlæggene vil få en vigtig opgave med at skabe grundlag for en bæredygtig fødevareproduktion med planter som omdrejningspunkt.

Sjællandske økologer mangler næringsstoffer
Først og fremmest kan biogasanlæggene løse opgaven med at sikre bæredygtige næringsstoffer til planteproduktionen. Her er branchen allerede godt i gang med at opbygge erfaringer.

Som et eksempel kan nævnes, at Sjælland i de seneste år er blevet et billede på, hvad der kan blive situationen i hele Danmark, hvis husdyrproduktionen reduceres markant: Kombinationen af en høj planteproduktion og en lav husdyrproduktion er en barriere for udviklingen af den økologiske fødevareproduktion.

Årsagen er, at økologer ikke kan anvende kunstgødning, men dækker afgrødernes gødningsbehov med næringsstoffer fra husdyrgødning, fra kløvergræs, der anvendes til at binde kvælstof i jorden, eller med recirkulerede næringsstoffer fra madaffald. Mangel på husdyrgødning og biogasanlæg – som recirkulerer næringsstoffer i madaffald – har derfor i flere år været et stigende problem for udviklingen af den økologiske fødevareproduktion på Sjælland.

Næringsstofforsyningen er afgørende for alle landmænd. Derfor har økologiske planteavlere – især på Sjælland, men også i resten af landet – fokus på at sikre næringsstofforsyningen via biogasanlæg, som gør kløvergræsset til en bedre gødning og mindsker udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og kvælstof til vandmiljøet. Desuden sikres recirkuleringen af de næringsstoffer, der er i de produkter, som sælges fra land til by.

Situationen bliver den samme – bare i markant større skala – hvis hele Danmark skifter fokus fra husdyrproduktion til plantebaseret fødevareproduktion. Husdyrgødningen reduceres, og næringsstofferne skal erstattes af noget andet. Det mest optimale er grøn gødning fra biogasanlæggene.

Recirkulering og grøn energiproduktion
Den plantebaserede fødevareproduktion giver en stor mængde restprodukter – både i form af planterester i landbruget, når de spiselige dele er fjernet, og fra fødevareindustrien med eksempelvis skaller, bælge, kolber og frasortering. En del af disse restprodukter kan måske afsættes som kvægfoder, men den mulighed får sine begrænsninger i det omfang kvægbestanden reduceres.

Til gengæld vil biogasanlæggene til enhver tid kunne omdanne restprodukterne til en grøn gødning af høj kvalitet, samtidig med at energiindholdet trækkes ud i form af biogas, der leverer fossilfri energi til industri, tung transport samt el- og varmeproduktion.

Biogasanlæggene er et vigtigt redskab til at mindske tæringen på klodens begrænsede fosforressourcer ved at recirkulere næringsstofferne på en klima- og miljøoptimal måde.

En sammenhængende, cirkulær produktionskæde, hvor alle dele af planterne udnyttes til fødevarer, gødning eller energi, vil sikre, at alle ressourcer nyttiggøres i værdikæden, og dermed gør, at den plantebaserede fødevareproduktion bliver mere bæredygtig og konkurrencedygtig på et stigende globalt marked.

Den danske biogasproduktion vokser markant i disse år, og leverer stadig mere gødning til den økologiske fødevareproduktion.

Derfor vil biogasanlæggene blive endnu vigtigere ved omlægning til en mere plantebaseret fødevareproduktion.

Debatindlægget blev bragt i Altinget den 24. marts 2021.

Forfattere

Faglig direktør

Bruno Sander Nielsen

+45 2724 5967

bsn@biogas.dk

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.