Biogas er det grønne alternativ, hvor konvertering af gaskunder er vanskelig

Biogas Danmark er enig med NEKST-udvalget i, at biogassen bør udbygges og spille en rolle for varmeforsyningen i de danske hjem. Naturligvis under hensyntagen til, at vi udnytter biogassen mest effektivt samfundsøkonomisk og i fri konkurrence med andre varmeløsninger.

PRESSEMEDDELELSE – NEKST-udvalget har i dag ved en konference på Christiansborg offentliggjort sine foreløbige hovedanbefalinger til, hvordan omlægningen til en grøn varmeforsyning i de danske husstande kan ske hurtigt og omkostningseffektivt.

Ved konferencen oplyste formanden for NEKST-arbejdsgruppen ”Farvel til gas i danske hjem”, Lars-Peter Søbye, at udvalget ikke finder det realistisk at nå en udfasning af alle gasfyr i 2035, hvorfor udvalget arbejder på en anbefaling til regeringen om at ændre denne del af den politiske aftale.

Ifølge Biogas Danmark er det positivt, at NEKST-udvalget samtidig anerkender, at den dansk producerede biogas vil skulle spille en rolle i varmeforsyningen. Det er særligt tilfældet de steder, hvor der er modstand mod at opgive gasfyret af praktiske eller økonomiske årsager. Den nationale gasdistributør Evida forventer, at der stadig vil være op mod 120.000 private gaskunder med gasfyr i 2035.

– Biogas kan levere et markant bidrag til, at Danmark kan nå helt i mål med den grønne omstilling af varmeforsyningen, men det er vigtigt, at der politisk bliver stillet skarpt på, hvordan vi konkret kan sikre, at ustøttet biogas kan leveres på markedsvilkår til de varmekunder, der fortsat har behov for gas, siger Frank Rosager, direktør i Biogas Danmark.

Omstilling til ustøttet biogas kan ske på markedsvilkår

NEKST anbefaler, at regeringen understøtter en fortsat udbygning af dansk produceret biogas. Det er dog ifølge NEKST-udvalget under forudsætning af, at biogassen fremadrettet skal kunne klare sig på markedsvilkår uden støtte og bliver konkurrencedygtig i forhold til alternative varmeløsninger. Dette ligger godt i tråd med, at det allerede er politisk besluttet, at de private gasforbrugere alene må anvende grøn gas fra 2030.

Men NEKST-udvalget mangler at anvise en vej til, hvorledes det kan sikres, at der alene købes grøn gas i fremtiden.

Dette kan ske effektivt efter en hollandsk model ved at pålægge gashandlerne et CO2-fortrængningskrav, som starter i 2025 og stiger til 100 procent fra 2030. Gashandlerne skal så dokumentere CO2-fortrængningen ved at købe og slette de oprindelsesgarantier, som Energinet udsteder til alle, der leverer ustøttet grøn gas til nettet, forklarer Frank Rosager.

Modellen vil både forøge produktionen af ustøttet biogas, men også sikre, at den dansk producerede biogas tæller med i den danske vedvarende energiforpligtigelse i EU på 42 procent, og ikke som nu hvor 80 procent af biogassen følger med eksporten af oprindelsesgarantier til købere i vores nabolande.

– Kunderne, der får leveret CO2-neutral biogas, skal selvfølgelig ligestilles med alle andre, der dækker deres forbrug med vedvarende energi – og ikke belastes af afgifter, som om gassen var fossil, tilføjer Frank Rosager.

Modellen vil være et vigtigt led i at skabe en omstilling af varmeforsyningen til markedsvilkår, hvor alle grønne løsninger kan konkurrere frit, og hvor de private husstande selv kan vælge, hvilken løsning der giver bedst mening, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

Den relativt høje biogaspris medfører ifølge Biogas Danmark, at mange kunder vil reducere deres gasaftag ved efterisolering, installation af billige luft-varmepumper og måske også el-vandvarmere.

Anvendelsen af biogas vil derfor gradvist blive reduceret til at være til varmespidslast hos de resterende gasforbrugere, som det er vanskeligt at forsyne med fjernvarme eller elvarmepumper.

Samspil med skattesystemet er nødvendigt

Politisk bør der også være fokus på at sikre en ændring af vores skattesystem, så der ikke fortsat gives incitamenter til at anvende fossil naturgas.

I dag er det en hæmsko for den grønne omstilling, at forbrugere af biogas leveret gennem gasnettet betaler CO2-afgift på lige fod med naturgas.

– Hvis vi som samfund vil væk fra de fossile energikilder, så strider det mod al logik, at vores skattesystem straffer det grønne valg. Politisk bør der derfor vedtages en CO2-afgiftsrefusion for biogas leveret gennem gasnettet, fastslår Frank Rosager.

Rigeligt med bioressourcer til en øget biogasproduktion

Syddansk Universitet har tidligere kortlagt de samlede bioressourcer, der kan anvendes til biogasproduktion. Disse ressourcer består af halm, husdyrgødning, madaffald og andre restprodukter fra industri og landbrug. I energiindhold svarer det samlede ressourcepotentiale til 94 petajoule biogas.

Der er dermed rigeligt med bioressourcer til en øget biogasproduktion, idet Energistyrelsen forventer, at det samlede gasforbrug ligger på cirka halvdelen frem mod 2030.

Kontaktperson

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.