Biogas Danmark: Noah-kritik er faktuelt forkert, biogas er klimaneutralt

Noah slynger om sig med løse påstande, når det kommer til biogas, men forskning og officielle data taler deres klare sprog: Biogas er klimaneutralt, en kæmpe gevinst for klimaindsatsen og et solidt grundlag for CO2-afgiftsrefusion for biogas fra gasnettet, skriver direktør Frank Rosager, Biogas Danmark, i Altinget.

Der findes få områder i klimaindsatsen, der er blevet undersøgt og kontrolleret så meget som den danske biogasproduktion, både af uafhængige forskere og myndigheder. Derfor må det være uvidenhed eller ligegyldighed over for forskning og data, der er på spil, når organisationen Noah påstår, at biogas ikke er klimaneutralt. Dokumentationen er nemlig helt klar på det punkt: Den danske biogasproduktion er klimaneutral og kommer til at levere kraftigt stigende klimagevinster og bidrag til en sikker og robust grøn energiforsyning i Danmark frem mod 2030.

Netto klimaberegning af biogas
Noahs påstand er, at klimaneutraliteten alene er erhvervets fortælling, men det er faktuelt forkert. Når vi beregner klimaeffekten af biogas, så anvender vi det internationale klimapanel IPCC’s regnemodeller, og beregningerne viser, at biogasproduktionen i 2030 kommer til at give en netto drivhusgasreduktion på 3,6 millioner CO2-ækvivalenter – det vil sige et massivt bidrag til, at Danmark når 70-procentsmålet. Denne beregning er baseret på Energistyrelsens konsoliderede frozen policy fremskrivning af biogasproduktionen i Klimastatus og -fremskrivning 2022.

I nettoberegningen har vi fratrukket den CO2-udledning, der kommer ved transport af biomasse med diesellastbiler samt biogasanlæggenes energiforbrug til opvarmning af biomasse. Desuden har vi fratrukket et metantab på 1 procent, idet partierne bag aftalen om grøn strøm og varme har besluttet, at metantabet skal reguleres ned til 1 procent med virkning fra 1. januar 2023.

Vores følsomhedsberegninger viser, at selv om metantabet fortsætter med at være de cirka 2 procent, der blev målt på næsten halvdelen af de landbrugsbaserede biogasanlæg i 2020-2021, så vil der være en netto drivhusgasreduktion på 3,3 millioner tons. Dermed vil forbruget af biogas stadig være klimaneutralt. Det skyldes, at biogasforbruget erstatter et fossilt energiforbrug, der udleder cirka 3 millioner ton CO2. Regnskabet er stort set det samme, uanset om man regner med en klimaeffekt af metan over 20 år eller 100 år.

Ovenstående skyldes, at biogasanlæggene reducerer metanudledning fra husdyrgødning, hvilket giver en drivhusgasreduktion ud over fortrængningen af fossilt brændstof, ligesom effekten af denne metanreduktion stiger, hvis man regner med en større drivhusgaseffekt af metan. Man kan læse mere herom i en stor rapport om klimaeffekten af biogas, som er udarbejdet af Aarhus Universitet med professor Jørgen E. Olesen i spidsen.

Samtidig er der ingen tvivl om, at biogasproduktionen kommer til at blive endnu mere klimaeffektiv i de kommende år.

For det første har den del af måleprogrammet, der fokuserer på kilder til metanlækage, givet ny viden til anlæggene om, hvor de skal fokusere i deres egenkontrolprogram. Samtidig investeres der i anlægsændringer på de eksisterende anlæg for at få emissionen i bund. Da anlæggene sælger deres gas med et certificeret klimaaftryk, der betyder meget for prisen i kombination med de aktuelt høje gaspriser, har biogasproducenterne stærke økonomiske incitamenter til at finde og lukke alle lækager og reducere eget energiforbrug.

For det andet viste målingerne af metantab, at nye biogasanlæg har reduceret metantabet til 0,5 procent, så det samlede metantab i forhold til biogasproduktion er kraftigt på vej ned.

Dermed er der fuldt ud grundlag for afgiftsrefusion for en CO2-afgift på biogas leveret via gasnettet.

Robust grøn energiforsyning
Samtidig mener Noah ikke, at der er et bæredygtigt ressourcegrundlag for en større biogasproduktion, og at det bliver nødvendigt med energiafgrøder, men dette er ligeledes forkert.

Syddansk Universitet har gennemført en omfattende kortlægning af ressourcegrundlaget for biogasproduktionen, netop med det formål at vise, hvor meget biogas der kan produceres i Danmark uden energiafgrøder. Den viser et potentiale på 90 petajoule biogas, hvor Energistyrelsen forventer en biogasproduktion på 51 petajoule i 2030. Så selv med en endnu højere biogasproduktion vil der være stor robusthed over for ændringer i ressourcegrundlaget – for eksempel i form af meget mindre husdyrgødning eller lignende. Politisk er det i øvrigt besluttet at skærpe udfasningen af energiafgrøder, så man kommer længere ned end de 5 procent, som branchen anvender i dag. Fra 2025 er det helt forbudt at anvende for eksempel majsensilage. Krav der ikke er til bioethanol og biodiesel.

En stor del af ressourcepotentialet består af halm, og her tror Noah-medarbejderne fejlagtigt, at anvendelse af halm til biogas udpiner landbrugsjorden. Men det er heller ikke korrekt ifølge forskningen. Halmens indhold af hurtigt omsætteligt kulstof bliver omdannet til CO2 i landbrugsjorden og til biogas i biogasanlægget. Indholdet af langsomt omsætteligt kulstof i halmen returneres fra biogasanlægget til landbrugsjorden. Derfor er der meget lille forskel for humusindholdet i jorden, uanset om man pløjer halm ned eller fører det igennem et biogasanlæg først. Det er dokumenteret i et forskningsprojekt med forskere fra flere danske og udenlandske universiteter.

Massivt behov for grøn energi – og grøn gødning
Europa mangler energi, hvilket i øjeblikket fører til ekstremt høje energipriser. Industrien er i fuld gang med at skifte fra dyr, fossil naturgas til fossil olie, og kulkraft skaleres op i stor hast. I denne situation virker det helt grotesk, at Noah mener, der ikke er behov for at erstatte naturgas med biogas, der kan leveres fra uudnyttede ressourcer.

Samtidig er verdens fødevareproduktion under massivt pres, fordi kvælstofgødning produceres på basis af naturgas. De høje priser har stoppet produktionen af kvælstofgødning, så landbrugsproduktionen falder markant. Biogas reducerer behovet for handelsgødning ved at recirkulere næringsstoffer som fosfor og kvælstof. Hertil kommer, at biogas er den billigste kilde til, at biogen CO2 kan erstatte industriel CO2 eller lagres i undergrunden og dermed gøre biogassens klimaaftryk endnu mere negativt.

Danmark og Europa får behov for al den grønne energi- og fødevareproduktion, vi overhovedet kan stable på benene af hensyn til både grøn omstilling og forsyningssikkerhed. Noah mener, at næsten det hele kan klares med elektrificering, men udfordringen er, at øget elektrificering de næste mange år vil forøge det marginale naturgasforbrug, hvilket sætter energisystemet yderligere under pres. Derfor er det afgørende at få omlagt gasforbruget til biogas, så elektrificeringen kan blive grøn uden geopolitiske komplikationer.

Brug forskning og officielle data
Alt i alt er der for det første intet forskningsmæssigt belæg for alle de påstande, Noah kommer med, og for det andet forbigår Noah alle de øvrige positive effekter, som biogas bidrager med. Når Biogas Danmark regner på effekterne af biogas, så anvender vi altid officielle data og regnemodeller fra Energistyrelsen, IPCC og fra anerkendt forskning. Det burde Noah også gøre, så vi kan få en debat om biogas på et oplyst og fagligt korrekt grundlag.

Figuren viser både brutto og netto klimaeffekt af biogas, baseret på Energistyrelsens prognose for biogasproduktionen i 2030. Ved nettoklimaeffekten er CO2-udledning ved transport af biomasse og energiforbrug til opvarmning af biomasse fratrukket. Desuden er fratrukket 1 og 2 procent metantab. I begge tilfælde er netto klimaeffekten markant højere end det forbrug af biogas, der fortrænger fossile brændstoffer. Dermed er biogasforbruget klimaneutralt.

 

Artiklen blev bragt i Altinget den 29. august 2022

Forfatter

Direktør

Frank Rosager

+45 4055 1014

fr@biogas.dk

Få nyheder i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, debatindlæg, arrangementer og viden direkte i indbakken.