Madaffald og restprodukter bliver til grøn gødning og biogas

Biogasanlæg sørger for, at vigtige næringsstoffer genanvendes som gødning til afgrøderne på marken. Det er det centrale budskab i en informationskampagne, som Biogas Danmark kører i øjeblikket. 

Det er vigtigt både for klimaet og trækket på klodens ressourcer, at vi minimerer madspild så meget som muligt. Men både når vi producerer fødevarer – og når vi bruger dem derhjemme, i institutioner, virksomheder og på restauranter – er det umuligt helt at undgå rester, der ikke kan spises.

Derfor er det vigtigt, at de madrester der ikke kan spises, kommer i den grønne pose, så affaldet kommer videre til et biogasanlæg.

Biogasanlæggene sørger nemlig for at omdanne madaffaldet til grøn gødning og biogas.

Biogassen erstatter fossile brændstoffer som naturgas, olie eller kul. Gødningen giver næring til de nye afgrøder på markerne.

Dermed sørger biogasanlæggene for at recirkulere og genanvende de næringsstoffer, som findes i de madrester, du ikke kan bruge. Genanvendelsen af næringsstoffer såsom kvælstof, fosfor og kalium bidrager til at mindske trækket på klodens ressourcer.

Fosfor – en begrænset ressource

Allerede i dag recirkulerer de danske biogasanlæg årligt cirka 5.500 tons fosfor fra madaffald og organiske restprodukter fra industrien.

Det er vigtigt, da fosfor er en stærkt begrænset ressource, som samtidig er nødvendig for, at alt liv. Både planter, dyr og mennesker er helt afhængige af fosfor.

Fosfor kan tilføres til afgrøderne som kunstgødning, der typisk graves op af miner i Marokko, Rusland og Kina. Et internationalt forskningsprojekt har dokumenteret, at fosfor af god kvalitet (fx uden tungmetaller) bliver en alvorlig mangelvare inden for cirka 100 år.

Dette er kritisk, da en voksende befolkning på kloden får behov for mere mad.

Derfor er det vigtigt for fremtidens globale fødevareproduktion, at samfundet for alvor kommer i gang med at genanvende den fosfor, der findes i både madaffald og organiske restprodukter fra industri og landbrug. Biogasanlæg er den løsning, der mest effektivt kan recirkulere fosforen.

Fakta

  • EU kræver, at madaffaldet fra husholdninger og virksomheder udsorteres særskilt fra 2023.
  • Den danske regering fremlagde allerede i 2013 en ressourcestrategi, som lægger op til, at den organiske del af husholdningsaffaldet skal flyttes fra forbrænding til genanvendelse via biogasanlæg.
  • En undersøgelse blandt kommunerne viser, at borgerne kildesorterer deres madaffald i 88 kommuner ved udgangen af 2022.
  • Ifølge Biogas Outlook 2022 forventes biogasanlæggene i 2022 at omdanne 850.000 tons madaffald til gødning og biogas, mens anlæggene recirkulerer næringsstofferne i cirka 3,2 millioner tons organisk affald, primært fra fødevareindustrien. Fra disse ressourcer recirkuleres cirka 5.500 tons fosfor. Til sammenligning tilføres danske afgrøder årligt 13.500 tons fosfor med kunstgødning.
  • Ifølge Handlingsplan for Cirkulær Økonomi er der i alt 1,2 millioner ton madaffald i Danmark. Det kan give 100 millioner kubikmeter biogas og for eksempel dække energiforbruget i 3.400 lastbiler – samtidig med at næringsstofferne udnyttes.
  • Alle industriens organiske restprodukter genanvendes i dag både til biogas og gødning samt andre formål.