Biogas løser de svære klimaudfordringer

Frem til 2030 kan de danske biogasanlæg løse nogle af de sværeste klimaudfordringer inden for landbrug, industri, tung transport og energiforsyning.

Allerede nu er den danske biogasproduktion en vigtig faktor i klimaindsatsen. I 2020 ventes biogasanlæggene at levere en reduktion i den danske drivhusgasudledning svarende til mere end en million tons CO2.

Den danske biogasproduktion har potentiale til at bidrage med en CO2-reduktion svarende til 2,6 millioner tons i 2030 og op mod 6,1 millioner tons i 2050.

Til sammenligning skal vi i Danmark reducere drivhusgasudledningen med 19 millioner tons CO2-ækvivalenter om året, hvis vi skal nå målet om en reduktion på 70 procent i 2030.

Derfor er biogas et effektivt klimaværktøj
Biogas er et effektivt værktøj i klimaindsatsen, fordi biogasanlæggene opsamler drivhusgassen metan fra husdyrgødning og samtidig giver mulighed for at anvende metanen til at fortrænge fossile brændstoffer som kul, dieselolie og naturgas.

Samtidig har biogassen nogle tekniske egenskaber, der gør, at den kan løse nogle af de sværeste klimaudfordringer på områder, hvor el ikke rækker. Det gælder specielt i landbruget, industrien, den tunge transport og energiforsyningen.

Reducerer landbrugets drivhusgasudledninger
En af de sværeste klimaudfordringer er at reducere udledningerne fra fødevareproduktionen.

Hidtidige analyser viser, at biogasanlæggene kan medvirke til at reducere metanudledningerne fra husdyrgødning med op mod 70 procent.

Det betyder, at biogasanlæggene potentielt kan reducere udledningerne fra husdyrgødningen med over en halv million ton i 2030. Dermed kan biogasanlæggene være med til at reducere en af de store kilder til udledning af drivhusgasser fra landbruget.

Høje temperaturer i industrien
En vigtig egenskab ved biogas er, at den grønne gas kan levere forbrænding ved meget høje temperaturer.

På den baggrund har en stor del af den tunge industri i Danmark meldt ud, at man anser biogas for at være det eneste grønne alternativ til kul. Disse industrier producerer eksempelvis cement og tegl. Samtidig er der også behov for biogas i procesindustrien.

Hvis industriens efterspørgsel efter biogas bliver opfyldt i 2030, vil det give en drivhusgasreduktion svarende til 1,2 millioner tons CO2 om året.

Hurtig omstilling af transporten
I transportsektoren skiller biogassen sig ud ved at kunne levere en hurtig grøn omstilling med markante CO2-reduktioner.

Gasdrevne varebiler, lastbiler og busser har kørt på de europæiske veje i mere end 20 år, og der er tale om en veludviklet teknologi.

En hurtig igangsættelse af omstillingen af transportsektoren kan resultere i, at der i 2030 kører eksempelvis 4.000 varebiler, 750 lastbiler og 300 rutebusser drevet af biogas. Dette vil i 2030 give en CO2-reduktion på mere end en halv million tons.

Back-up for vind og sol
En af de store udfordringer i energiforsyningen er, at vinden ikke altid blæser, og solen ikke altid skinner, når der er behov for strøm. Derfor er der behov for at have energi på lager, som kan supplere vinden og solen.

Det er netop her, biogas har en af sine store styrker. Biogassen kan lagres i gasnettet og anvendes, når der er behov for den.

Samtidig kan CO2 fra biogas anvendes til såkaldt metanisering, hvor vindmøllestrøm konverteres til metan, der kan blandes med biogassen i gasnettet. Gasnettet gør det muligt at lagre tilstrækkeligt store mængder energi på de tidspunkter, hvor sol og vind producerer mere strøm, end der er behov for.

Dermed kan biogassen og gasnettet bruges til at sikre, at danskerne altid har strøm i kontakten og varme i radiatoren.