Stort behov for biogas i den grønne omstilling

Både el- og varmeforsyning, industri og transportsektor har behov for kraftigt stigende mængder biogas i de kommende år. 

En række af regeringens klimapartnerskaber anbefalede i marts 2020, at der kommer til at ske en kraftig stigning i anvendelsen af biogas frem mod 2030. 

Klimapartnerskabernes rapporter viser et behov for cirka 50 petajoule biogas, hvis målet om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent skal nås i 2030. 

Fra 2040 er der mulighed for, at efterspørgslen efter biogas vil stige til 80-90 petajoule, som er potentialet for biogasproduktion på basis af restprodukter og husdyrgødning i Danmark. Udvikling af nye teknologier til fremstilling af grønne gasser (power-to-gas) kan danne grundlag for, at produktionen på biogasanlæggene – og dermed det mulige forbrug – kan øges til mere end 125 petajoule i 2050.

Klimapartnerskabernes efterspørgsel på biogas dækker over markante forandringer i det danske gasforbrug.

Industriens behov for biogas

Den energitunge industri omfatter industrier, som anvender produktionsprocesser med temperaturer, der ofte er højere end 1000 grader, især inden for produktion af byggematerialer som cement, gips, tegl og mineraluld. Her anvendes primært kul, men også olie og naturgas. Den energitunge industri har meldt klart ud, at man anser biogas for at være det eneste reelle alternativ til de fossile brændstoffer.  

Klimapartnerskabet for energi og forsyning forventer til gengæld, at den øvrige produktionsindustri vil kunne reducere det nuværende gasforbrug ved hjælp af elektrificering, men også her vil der fortsat være behov for biogas til back up og spidslast.  

 Biogas i varebiler, lastbiler og turistbusser

Hos klimapartnerskabet for landtransport er budskabet, at der for den tunge transport endnu er lang vej for de elektriske løsninger. Det anbefales derfor, at der anvendes et teknologineutralt virkemiddel, med CO2-fortrængning på mindst 30 procent i 2030. Biogasbranchen har potentiale til at levere hele denne CO2 fortrængning, hvorved den grønne omstilling af transporten kan komme godt i gang inden 2030. 

Strøm i kontakten og varme i radiatoren

Samtidig er der stort fokus på den grønne omstilling af produktionen af el og varme. Én af de store udfordringer er at sikre, at der er strøm i kontakten og varme i radiatoren, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Her er det forventningen, at biogas skal bruges til at sikre både el- og varmeforsyning, når vind og sol ikke slår til. 

Det forventes, at gasforbruget til såvel fjernvarme som individuel opvarmning vil falde i takt med en elektrificering med eldrevne varmepumper. I et vist omfang kan det dog forventes, at gasforbrugerne vil investere i gas/el-hybridvarmepumper, der vil anvende el det meste af tiden, men biogas, når det er rigtig koldt eller elprisen er høj. 

Brændstof til skibe og fly

Efter 2030 er der fortsat uudnyttede mængder af restbiomasse – primært halm – til at øge biogasproduktionen yderligere. 

I takt med, at biogasproduktionen stiger og nogle sektorer samtidig bruger mindre gas, bliver der mulighed for, at skibe og fly kan anvende stigende mængder biogas. Anvendelsen af grøn gas som energikilde for skibe og fly kan forstærkes yderligere med produktion af grøn gas ved hjælp af power-to-gas teknologier. Disse teknologier øger potentialet for anvendelse af grøn gas til mere end 125 petajoule.