Hvad er biogas? – kort fortalt

Her får du den helt korte forklaring på, hvad biogas egentlig er for noget. 

Biogas er en gas, der består af metan og CO2, som dannes, når organisk materiale rådner under iltfrie forhold.

Dette er en naturlig proces, som biogasanlæggene anvender til at afgasse madaffald, halm, husdyrgødning og restprodukter fra landbrug og industri.

Biogassen distribueres enten til kunderne via gasnettet eller anvendes til produktion af grøn el og varme. Den biogas, der tilføres gasnettet, anvendes af blandt andet industri og tung transport.

Den afgassede biomasse bliver anvendt som gødning, der giver næring til de nye afgrøder på markerne.

Når husdyrgødning kommer ind i biogasanlægget, så opsamles en udledning af metan, der ellers ville være sluppet ud i atmosfæren. Samtidig bliver næringsstofferne lettere tilgængelige for planter. Dermed udnyttes husdyrgødningen bedre, og udvaskning af næringsstoffer mindskes, samtidig med at klimabelastningen fra husdyrgødningen minimeres.

Dermed sørger biogasanlæggene for at recirkulere næringsstoffer, forbedre husdyrgødningen og reducere udledningen af drivhusgasser i én og samme proces. Samtidig leverer biogasanlæggene grøn energi til industri, transport og produktion af el og varme.