Bedre gødning og renere vandmiljø

Der bliver udvasket mindre kvælstof til vandmiljøet, når husdyrgødningen får en tur igennem et biogasanlæg. 

Danmark skal reducere kvælstofudvaskningen til vandløbene for at opnå god vandkvalitet og undgå tab af biodiversitet. Biogasanlæg bidrager til at mindske kvælstofudvaskning fra husdyrgødning, idet kvælstoffet i den afgassede biomasse er lettere tilgængeligt for afgrøderne. Dermed forbedres gødningsværdien og risikoen for tab til vandmiljøet mindskes. 

Bedre og mere effektiv gødning

Når husdyrgødningen afgasses i biogasanlæg, før det anvendes som gødning på markerne, omdannes det organisk bundne kvælstof i blandt andet proteiner til uorganisk kvælstof, som planterne lettere kan optage. 

Dermed får landmanden en mere effektiv udnyttelse af sin gødning. Gødningsværdien øges med 5-8 kg per 100 kg kvælstof ved afgasning af kvæg- og svinegylle. 

Reducerer kvælstofudvaskning

Når planterne optager en større del af kvælstoffet i gødningen, udvaskes tilsvarende en mindre andel af kvælstoffet til vandmiljøet. Reduktionen i udvaskningen afhænger af jordtype og tidshorisont.