Madaffald og restprodukter bliver til grøn biogas og gødning

Biogasanlæg sørger for, at vigtige næringsstoffer genanvendes som gødning for de nye afgrøder

Det er vigtigt både for klimaet og trækket på klodens ressourcer, at vi minimerer madspildet så meget som muligt. Men både når vi producerer fødevarer – og når vi bruger dem, både derhjemme, i institutioner og på restauranter osv – er det umuligt helt at undgå spild.

Derfor er det vigtigt, at de madrester der ikke kan anvendes, kommer i den grønne pose, så affaldet kommer videre til et biogasanlæg.

Biogasanlæggene sørger nemlig for at omdanne madaffaldet til grøn biogas og gødning.

Biogassen erstatter fossile brændstoffer som naturgas. Gødningen kommer ud på markerne og giver næring til de nye afgrøder på markerne

Dermed søger biogasanlæggene for, at de næringsstoffer, som findes i de madrester, du ikke kan bruge, genanvendes. Det bidrager til at mindske trækket på klodens ressourcer.

 

Bedre gødning og renere vandmiljø

Når gylle og dybstrøelse fra landbruget afgasses i biogasanlæg, bliver indholdet af kvælstof i husdyrgødningen gjort lettere tilgængeligt for planterne i marken.

Dermed øges gødningsværdien, således at planterne får mere næring ud af gødningen.

Da planterne optager mere kvælstof, reduceres udvaskningen af kvælstof til gavn for vandmiljøet.

Mindsker fødevareproduktionens klimaaftryk

I klimadebatten er der fokus på udfordringerne i at reducere udledningen af drivhusgasser fra fødevareproduktionen.

En af de væsentlige poster i klimaregnskabet for eksempelvis kød og mælk er udledningen af metan fra husdyrgødning. Biogasanlæggene kan opsamle en stor del af denne metan og dermed bidrage med et væsentligt skridt i retning af en mere bæredygtig fødevareproduktion.

Biogasanlæggene opsamler ligeledes affald og restprodukter fra alle led i produktionskæden fra fødevarevirksomheder, supermarkeder og husholdninger. Det hele omdannes til lagerbar metan og næringsstofferne recirkuleres.