Biogas gør fødevareproduktionen mere bæredygtig

Biogasanlæg recirkulerer livsvigtige næringsstoffer, forbedrer husdyrgødning, skåner vandmiljøet og mindsker udledningen af drivhusgasser fra fødevareproduktionen.

Biogasanlæg er gødningsfabrikker, der sørger for, at næringsstofferne i dit og mit madaffald samt organiske restprodukter fra industrien recirkuleres som gødning på landmændenes marker.

Biogasanlæggene opsamler metan fra husdyrgødning, og samtidig gør de husdyrgødningen til et bedre gødningsprodukt, som planterne lettere kan optage. Det øger udbytterne på marken og skåner vandmiljøet.

Med en stigende biogasproduktion i Danmark er vi godt på vej til at gøre fødevareproduktionen mere bæredygtig.

Fosfor – en begrænset ressource

Fosfor er et næringsstof, der er én af de grundlæggende byggesten i alt levende. Derfor har alle planter behov for fosfor, når vi dyrker foder og fødevarer på markerne.

Men samtidig er fosfor en begrænset ressource, der graves op af miner i lande som Marokko, Rusland og Kina. Udfordringen er, at der kan blive knaphed på fosfor fra miner inden for de kommende 30 år.

Derfor har Danmark besluttet en ressourcestrategi, som skal sikre, at vi fastholder fosfor i et kredsløb, hvor den recirkuleres til landbrugsjorden.

Her spiller biogasanlæggene en vigtig rolle, da anlæggene sikrer en effektiv recirkulering af næringsstoffer i både madaffald fra husholdninger, restauranter og supermarkeder, organisk affald fra industrien og grønne restprodukter fra landbruget.

Bedre gødning og renere vandmiljø

Når gylle og dybstrøelse fra landbruget afgasses i biogasanlæg, bliver indholdet af kvælstof i husdyrgødningen gjort lettere tilgængeligt for planterne i marken.

Dermed øges gødningsværdien, således at planterne får mere næring ud af gødningen.

Da planterne optager mere kvælstof, reduceres udvaskningen af kvælstof til gavn for vandmiljøet.

Mindsker fødevareproduktionens klimaaftryk

I klimadebatten er der fokus på udfordringerne i at reducere udledningen af drivhusgasser fra fødevareproduktionen.

En af de væsentlige poster i klimaregnskabet for eksempelvis kød og mælk er udledningen af metan fra husdyrgødning. Biogasanlæggene kan opsamle en stor del af denne metan og dermed bidrage med et væsentligt skridt i retning af en mere bæredygtig fødevareproduktion.

Biogasanlæggene opsamler ligeledes affald og restprodukter fra alle led i produktionskæden fra fødevarevirksomheder, supermarkeder og husholdninger. Det hele omdannes til lagerbar metan og næringsstofferne recirkuleres.